چگونه رمز ورود وردپرس خود را تغییر دهیم
چگونه رمز ورود وردپرس خود را تغییر دهیم ؟
سپتامبر 24, 2021
خطای پایگاه داده
خطای پایگاه داده هنگام نصب وردپرس ؛ راهنمای کامل رفع
مارس 24, 2022

مشــکل مصرف بالای منابع سرور توســط وردپرس

مشــکل مصرف بالای منابع سرور

وردپرس یکــی از محبوب تریــن و پــر طرفدارتریــن سیســتم های مدیریــت محتــوا در جهــان می باشــد کــه بســیاری از وب سایت های پــر بازدیــد در دنیــا از ایــن سیســتم مدیریــت محتــوا اســتفاده می کننــد ، اگــر شــما هــم یکــی از کاربــران وردپرس هســتید آیــا تــا بــه حــال بــا مشــکل مصرف بالای منابع سرور توســط وردپرس مواجــه شــدید ؟ و اگــر بلــه چــه چــاره و راه حلــی بــرای ایــن مــورد پیــدا کردیــد ؟

منابع وردپرس خود را کنترل و تامین کنید

معمــولا در هاســت های اشــتراکی کــه منابــع سرور بــه اشــتراک گذاشــته میشــه شــما در مرحلــه اول اســتفاده از وب سایتتون بــه مشــکل خاصــی نخواهیــد خــورد و مــوردی وجــود نــداره ، ولــی مســئله از جایــی شــروع خواهــد شــد کــه آمــار بازدیــد وب سایت شــما بــالا بــره و تعــداد آی هــای ورودی بــه سایتتون افزایــش پیــدا کنــه ، در اینجاســت کــه شــما شــاهد پیام هایــی مبتنــی بــر اینکــه «سایت شــما منابــع زیــادی از سرور رو مصرف می کنــه» از طرف پشــتیبانی میزبــان سایتتون خواهیــد بــود کــه شــمارو مجبــور بــه ارتقــای پلــن یــا تهیــه ســرویس هایی بــا قیمت هــای بالاتــر می کنــه .

مصرف بالای منابع سرور توســط  سیســتم مدیریــت محتــوا وردپرس هیــچ گاه یــک ایــراد نیســت و امــری طبیعــی هســت ، ولــی ممکــن اســت شــما بــا رعایــت نکــردن یــک ســری مســائل و مــوارد ایــن مصرف رو از حــد انتظــار بالاتــر ببریــد و دچــار مشــکل بشــید .

برای اینکه از شر این مشکل در امان باشید مواردی که گفته میشه رو انجام بدید و فراموش نکنید .

۱ – فضای میزبان سایت

انتخــاب هاســت یــا میزبــان وب بــرای یــک سایت وردپرســی از مســائل مهــم محســوب می شــه بــه صورتــی کــه خــود وردپرس در صفحــه ی دانلــود ایــن مــورد رو متذکــر میشــه و منابعــی رو معرفــی می کنــه ، پــس اولیــن مســئله در ایــن مــورد هاســت یــا سرور میزبانــی شــده سایت وردپرســی شــما هســتش کــه نقــش بســیار مهمــی داره و شــما بایــد در انتخابــش دقــت کنید .

از شــرکت های معتبــر کــه مطمئنیــد کارمندانــش تخصــص و تســلط کامــل بــر وردپرس دارنــد خریــد کنیــد و ســرویس مــورد نیــاز وب سایتتون رو تهیــه کنید.

۲ – کمتر از افزونه استفاده کنیم

اگــر پیگیــر سایت هایی کــه بــا مشــکل مصرف بــالای منابــع مواجــه شــدند باشــیم در انتهــا بــه لیســت بلنــدی در قســمت افزونه هــا برمیخوریــم ، افزونه ها امکانــات وب سایت مــارو افزایــش می دهنــد و طبیعتــا بــه همــون مقــدار از منابــع سرور اســتفاده می کننــد ، تــا حــد امــکان فقــط از افزونه هــای ضــروری در وردپرس اســتفاده کنیــم و یــاد داشــته باشــیم کــه بــرای انجــام کارهامــون مــا مجبــور بــه اســتفاده از افزونه نیســتیم کــه گاهــی چنــد خــط کــد کار یــک افزونه رو بــرای مــا انجــام میــده .

۳ – استفاده از افزونه ی شمسی ساز تاریخ وردپرس

ایــن افزونه بــه دلیــل اینکــه احتیــاج هســت در هــر جــای وردپرس کــه تاریــخ وجــود داره تغییــر ایجــاد کنــه معمــولا مصرف بالایــی دارنــد و در گذشــته کاربــران بــا اســتفاده از افزونه ی جلالــی بعــد از مدتــی بــه ایــن مشــکل خــورده و در نهایــت مجبــور بــه حــذف کــردن اون می شــدند ، اگــر در وب سایتتون احتیــاج بــه تاریــخ شمســی داریــد توصیــه می شــه از افزونه پارسی دیت یا WP-Parsidate کــه در حــال حاضــر بهینه تریــن و کم مصرف تریــن افزونه در ایــن مــورد هســت اســتفاده کنید.

۴ – از افزونه های کش استفاده کنید

افزونه هــای کــش مصرف منابــع سایت شــما رو بــه صــورت قابــل توجهــی پاییــن میارنــد ، بــه ایــن صــورت کــه بــا ذخیــره فایل هــا در مرورگــر شــخص بازدیــد کننــده و سرور از فراخوانــی دوبــاره ی اون هــا در سرور جلوگیــری می کننــد ، از بهتریــن افزونه هــای کــش موجــود میشــه بــه W3 Total Cache اشــاره کــرد کــه بــا تنظیــم صحیــح اون در سایتتون میتونیــد تاثیــر مثبتــش رو ببینیــد .

 

۵ – همیشه بروز باشید

از آخریــن نســخه ی وردپرس و آخریــن نســخه های افزونه هــای مــورد نظرتــون اســتفاده کنیــد چــرا کــه معمــولا در نســخه های جدیــد بــا حــل مشــکلات نســخه های قبــل بــه افزایــش کارایــی افزونه و وردپرس کمــک می کننــد .

۶ – یک پوسته ی ساده و استاندارد انتخاب کنید

اســتفاده از یــک پوســته ی مناســب و بــدون مشــکل وه بــر پــردازش کمتــر در سرور ســرعت لــود سایت شــما رو هــم افزایــش خواهــد داد کــه می تونــه بــرای وب سایت بســیار مفید باشــه .

۷ – بهینه سازی دیتابیس وردپرس

دیتابیــس سایت وردپرســی شــما از مهمتریــن عوامــل و تعییــن کننــده مصرف منابــع سرورتون هســتش ، ایــن دیتابیــس ممکنه در طــول مدتــی با نصب و حــذف افزونه هــای متفــاوت ســنگین بشــه کــه نتیجــه مشــخص هســت ، حــالا بهینه ســازی و تعمیــر کــردن دیتابیــس می تونــه شــما رو در مصرف کمتــر منابــع سرور یــاری کنــه ، بــرای بهینــه ســازی دیتابیــس می تونیــد از افزونه هایــی نظیــر WP-Optimize و WP-DBManager کــه از خــود وردپرس توصیــه شــده هســت اســتفاده کنید .

۸ – استفاده از سرویس های فشرده ساز و GZIP

فشــرده کــردن و minify کــردن کــد هــای CSS و JS نیــز هماننــد دیتابیــس می تونــه نقــش مهمــی رو در ســرعت و مصرف منابــع سرور داشــته باشــه ، همین طــور فعــال کــردن قابلیــت Gzip رو هــم فرامــوش نکنیــد .

۹ – بهینه سازی تصاویر وردپرس

تصاویــری کــه در وب سایتتون اســتفاده می کنیــد رو حتمــا بهینــه ســازی کنیــد بــه صورتــی کــه داری کمتریــن حجــم و بیشــترین کیفیــت باشــند ، در غیــر ایــن صــورت بــا هــر بــار لــود شــدن ایــن تصاویــر پــردازش زیــادی در سرور شــما اتفــاق خواهــد افتــاد . بــرای بهینــه ســازی تصاویــر هــم می تونیــد از نرم افزارهایــی ماننــد فتوشــاپ کمــک بگیریــد ، همین افزونه ی wp-smushit وردپرس می تونــه براتــون اینــکار رو انجــام بــده .

۱۰ – بهینه سازی تنظیمات وردپرس

تغییر کمی در تنظیمات و نوع استفاده از وردپرس می تواند تاثیر مناسبی در مصرف منابع وب سایت شما داشته باشد مانند :

• کاهش تعداد مطالب در صفحه اصلی سایت و سایر قسمت ها
• استفاده به جا و مناسب از برچسب ها در وردپرس
• حذف کردن قسمت زباله دان و جفنگ در قسمت های مختلف (نظرات ، برگه ها ، پست ها و …)
• خاموش کردن بازتاب ها و پینگ ها در وردپرس

۱۱ – انتقال تصاویر وب سایت بر روی CDN یا فضاهای ابری

اگــر در وب سایتتون از تعــداد تصاویــر بالایــی اســتفاده می کنیــد و در هــر بــار لــود وب سایت تصاویــر زیــادی بارگــزاری می شــه اینــکار می تونــه هــم بــرای ســرعت لــود سایتتون هــم بــرای کمتــر شــدن مصرف منابــع اون بســیار مفیــد واقع بشــه .

۱۲ – در استفاده از سرویس های آمارگیر دقت کنید

افزونه هــای آمارگیــر وردپرس بــه دلیــل ذخیــره کــردن اطلاعــات بازدیــد در دیتابیــس وردپرس بعــد از مدتــی ســبب حجیــم شــدن دیتابیــس میشــند کــه نتیجــه ی ایــن بــالا رفتــن مصرف منابــع سرور میشــه پــس تــا حــد امــکان از افزونه هــای آمارگیــر داخلــی وردپرس اســتفاده نکنیــد و از ســرویس های آمارگیــری ماننــد گــوگل آنالیــز و … بهــره بگیریــد ، در انتهــا بــرای آمارگیــر وردپرس هــم افزونه ی آمــاره ( wp-statistics) بهترین گزینه می باشد.

۱۳ – چک کردن خطاهای سایت

بهتــر اســت هــر از چندگاهــی بــا بررســی فایــل ارور کــه روی سرور شــما بــه وجــود می آیــد یــا بــا فعــال کــردن دیبــاگ در وردپرس خطاهــای احتمالــی سایتتون رو بررســی و حــل کنیــد چــرا کــه ممکــن اســت یــک اختــلال یــا خطــای کوچــک دلیــل مصرف بیــش از حــد منابــع سرور شــما شــود .

۱۴ – مصرف منابع رو خودتون چک کنید

شــما بــا نصــب افزونه ی p3-profiler روی سایتتون میتونیــد ، مقــدار مصرف منابــع سایت توســط افزونه هــا پوســته ها و خــود وردپــرس رو در حالت هــای مختلــف و بــا نمودارهــای مختلــف چــک کنیــد و ببینــد .

همینطــور افزونــه ی memory-viewer ایــن امــکان رو بــه شــما بــرای مصرف رم ســرور مــی ده .

خیلــی از جاهــا در وب ها پیــش میــاد کــه میتــوان از کــد اســتاتیک و کامپایــل شــده PHP اســتفاده کــرد یــا آدرس اســتاتیک رو جایگزیــن توابــع وردپــرس کــرد ، کــه بهتــر اســت اینــکار انجــام شــود و دیگــر لازم نخواهــد بــود بــا هــر لــود وب ســایت ایــن کدهــا توســط ســرور اجــرا بشــن.

در پایان

* تمامــی افزونه هایــی کــه معرفــی شــد لزومــی ندارنــد حتمــا بــر روی ســایت شــما نصــب باشــند و شــما می توانیــد بعــد از اســتفاده از اون هــا حذفشــون کنیــد.

* در برخــی از مــوارد ممکــن اســت اســتثناءهایی بــرای مصرف منابــع بــالای ســایت وجــود داشــته باشــد کــه بهتــر اســت از طریق پشــتیبان میزبان ســایت پیگیری شــود .

* بــا رعایــت ایــن مســائل اگــر بــاز هــم مشــکل مصرف بالای منابع سرور در وردپرس وجــود داشــت مطمئــن باشــید در انتخــاب ســرویس مــورد نیــاز بــرای ســایتتون یــا انتخــاب هاســت دقــت کافــی نداشــتید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + چهار =